3.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 14b ods. 1 písm. n) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je na inštaláciu alebo úpravu spoločnej antény alebo umiestnenie elektronických komunikačných sietí v dome vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

V tomto paragrafe sa hovorí však len o zavedení kamerového systému. Vypnutie kamerového systému, možno aj len dočasné (predpokladám možno z dôvodu úspory elektrickej energie) zákon neupravuje, preto je potrebné aplikovať ustanovenie § 14b ods. 4 zákona a to : „O veciach, ktoré nie sú upravené v odsekoch 1 až 3, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania.