21.11.2019 Zdenka Jurčáková, Odborný konzultant ZSaUN

Pán Ing. Zelinka

Bytový dom je v zmysle zákona o vlastníctve bytov vždy považovaný ako jeden celok, teda či s nadstavbou alebo bez nadstavby.

Dom má jeden fond opráv.

Spoluvlastnícky podiel po nadstavbe musel byť zmenený u všetkých vlastníkov v dome zápisom v katastri.

To, že máte vlastné vykurovanie a TÚV na veci nič nemení.

Podľa mňa máte svoj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, lebo ak by to tak nebolo tak by ste sa teoreticky ani nemohol dostať do svojho bytu v nadstavbe, nakoľko ste nútený prechádzať vstupom a chodbou, ktorá bola pred nadstavbou  v spoluvlastníckom podiely pôvodných vlastníkov bytov v dome.

Čo sú spoločné časti a spoločné zariadenia domu jasne stanovuje zákon č. 182/1993 § 2, ods. 4 a 5

Keďže tvoríte jeden fond opráv v dome, ktorý slúži na opravy, údržby, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí a zariadení domu bude aj náklad za rozvody – stupačky platený z fondu opráv a rozpočítaný podľa spoluvlastníckeho podielu na každého jednotlivého vlastníka.

Platenie služieb spojených s bývaním je už iná parketa, platíte v nadstavbe len za tie služby, ktoré ste si na schôdzi odsúhlasili, teda vo vašom prípade to už nebude vykurovanie a teplá voda.