21.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Funkcia zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže a nemusí byť odmeňovaná. O výške odmeny pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť len vlastníci bytov a nebytových priestorov, a to prijatím rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca o odmeňovaní zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov nerozhoduje.

V tomto prípade odporúčam oprieť sa o § 14 a ods. 1 zák.  č. 182/1993 Z. z. a požiadať správcu o zvolanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov s bodom programu odmeňovanie. V prípade, že správca v lehote 15 dní od doručenia vašej žiadosti schôdzu neuskutoční, môže 1/4 vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zvolať schôdzu sama. Pri zvolávaní a priebehu schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodržiavajte ustanovenia § 14 a zák. č. 182/1993 Z. z.