19.2.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Novela platná od 1. 11. 2018 v § 11 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a NP stanovila právo vlastníka bytu a nebytového priestoru nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.

Vlastník svoju požiadavku uplatní u správcu alebo predsedu spoločenstva písomne a konkrétne tak, aby k nahliadnutiu boli pripravené tie doklady, ktoré požaduje.

Správca alebo predseda spoločenstva písomne určí vlastníkovi termín a čas, v ktorom môže do dokladov nahliadať, určí osobu prítomnú pri nahliadaní.

Faktúry za práce pri obnove domu – vlastník si z nich môže urobiť výpis alebo kópie, ak sú v kancelárii takéto možnosti, alebo sa dohodne, že sa faktúry skopírujú, a tak oproti zaplateniu nákladov na rozmnožovanie ich následne obdrží.

Výpisy z účtu domu – rozmnožovanie neodporúčame, jednalo by sa o porušenie zákona o ochrane osobných údajov, pretože sú tam platby ostatných vlastníkov bytov v dome. Vlastník sa vo výpise môže pozrieť na svoju platbu, prípadne podľa faktúr, ktoré požaduje skontrolovať úhrady týchto faktúr.

Zápis o nahliadaní do požadovaných dokladov musí byť v písomnej forme, aby spätne vlastník netvrdil, že mu požadované doklady neboli predložené. Vyznačte čas a osobu, ktorá bola prítomná zo strany správcu alebo spoločenstva. Vlastník zápis podpíše s tým, že berie na vedomie, že napríklad skopírované faktúry slúžia len pre jeho potrebu a že musí zachovávať mlčanlivosť a nesmie robiť ďalšie kopírovanie a rozširovanie, bez súhlasu správcu alebo predsedu. Preto je dobré ak si skopírované doklady ošifrujete.