17.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V prípade, že vlastník neumiestňuje klimatizačnú jednotku na lodžiu, ale na spoločnú časť domu a k tomu ešte po zateplení domu, musia o tom rozhodnúť ostatní vlastníci v dome na schôdzi alebo  prostredníctvom písomného hlasovania, pokiaľ to nemá bytový dom upravené v stanovách, zmluve o spoločenstve, v domovom poriadku a podobne.

V zmysle § 7a ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z.  je riadne prijatá zmluva o spoločenstve záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.

Pokiaľ by montáž klimatizačnej jednotky spôsobila zmenu vzhľadu bytového domu,vlastník musí rešpektovať znenie zmluvy o spoločenstve a teda montáž klimatizačnej jednotky realizovať nemôže.

Doplnenie: Eugen Kurimský

Okrem zmeny vzhľadu  domu ide o skutočnosť, že zásahom do zateplenia budovy  (ukotvenie klimatizácie je zásahom do obvodového plášťa budovy) môže dôjsť  k strate záruky na predmetnom diele. Odporúčame prekonzultovať montáž s realizátorom, resp. pozrieť  do zmluvy o diele, či je tam táto možnosť spomenutá, aby ste neprišli o záruku diela