14.12.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Obvodový múr bytového domu je v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločná časť bytového domu, ktorej prevádzka, údržba, oprava, modernizácia a obnova sa financuje z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv.

Ide o spoluvlastníctvo všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a preto sa o týchto veciach vyžaduje spoločné rozhodovanie.

Plesne v byte sú však veľmi vážna vec, ktorá je zdraviu škodlivá . V súdnom konaní by ste ale museli preukázať, že Vám v dôsledku práve tejto vady vznikajú v byte plesne, dôkazné bremeno bude na Vás.

Je možné konštatovať, že v rámci žaloby prehlasovaného vlastníka bytu je zdravie a život jedna z najdôležitejších záležitosti, ktorú by súd mal určite chrániť.

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí, že prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká.

Takže po schôdzi alebo písomnom hlasovaní máte 30 dní na podanie žaloby.