2.6.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

  1. Príspevok na správu im samozrejme účtovať môžete. Otázne je v akej výške.  Zvykne to byť iná výška ako pri bytoch alebo plnohodnotných nebytových priestoroch, a teda nižší poplatok, ktorý samozrejme musíte mať schválený. Vy predsa musíte vlastníka NP – garáže viesť vo svojej evidencii, viesť evidenciu platieb, resp. robiť konečné vyúčtovanie aj keď platia možno minimálne množstvo položiek. Čo sa týka upratovania je to na dohode medzi vlastníkmi … ak vlastník garáže prechádza napriklad cez spoločné priestory tak prečo nie?
  2. Určite áno, súhlas vlastníkov. Mala to byť vopred prerokované a schválené na schôdzi vlastníkov. Predpokladám že tým, že urobil dvere zasiahol do nejakých spoločných častí bytového domu ako sú napríklad múry bytového domu.
  3. Forma musí byť samozrejme písomná, podpisy nie je nutné overovať. Má to byť vo forme žiadosti, kde uvediete požadovaný program schôdze, môžete kľudne uviesť aj dátum a čas navrhovanej schôdze, mená a podpisy 1/4 vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Správca je povinný zvolať schôdzu do 15 dní od doručenia takejto žiadosti, a teda pozvánku robí správca, ak tak neurobí, vtedy môžu byť zvolávateľom schôdze tá 1/4 vlastníkov, a teda pozvánku si robia sami vlastníci. Správca vo väčšine aj disponuje vlastným tlačivom žiadosti o zvolanie schôdze.
  4. Na zmenu správcu bytového domu je v zmysle § 14b ods. 1 písm. e) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome, pretože musíte aj ukončiť zmluvu o výkone správy s jedným správcom a pristúpiť k odsúhlaseniu novej zmluvy o výkone správy s novým správcom.