14.10.2019 doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.

Dobrý deň,

tieto parametre majú spĺňať podľa:

–  Smernica 92/42/EC (Directive 92/42/EC on efficiency requirements)

– eko-norma DIN EN ISO 14001 , parametre určuje Vyhláška, ktorá predpisuje stanovenie merateľných ekologických cieľov, ktoré idú nad rámec aktuálnej ekologickej legislatívy .

–  smernice pre spotrebiče plynných palív 90/396/ES, smernice o účinnosti 92/42/ES

tabuľky som našla v príspevku, ktorý prikladám, na konci sú zdroje, odkiaľ sa čerpali informácie.

Zdroje:

BIO-ENERGETICKÝ SYSTÉM A JEHO EMISNÉ CHARAKTERISTIKY
Jozef Viglaský
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24

SMERNICA RADY 92/42/EHS
z 21. mája 1992
o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá