23.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Funkcia zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je vykonávaná na základe zmluvného vzťahu.

Funkciu zástupcu vlastníkov vykonáva vlastník v bytovom dome na základe platnej voľby zo strany vlastníkov v rámci schôdze vlastníkov alebo v písomnom hlasovaní v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Zástupca vlastníkov teda vykonáva funkciu bez zmluvného vzťahu.

O zmluve môžeme hovoriť až vtedy ak zástupca vlastníkov za výkon svojej funkcie poberá odmenu. V tomto prípade sa uzatvárajú dohody ale skôr príkazné zmluvy. Názory sa však rôznia a metodika nie je jednotná. V správe bytových domov sa stretávame aj s názorom, že na odmeňovanie zástupcu vlastníkov postačuje len schválenie a určenie výšky odmeny a všetky daňové povinnosti sú povinnosťou vlastníka.

Nech je to správne akokoľvek, povinnosť platiť odmenu zástupcovi vlastníkov tým nie je dotknutá.