18.04.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V zmysle zákona č. 182/1993 sú lodžie, balkóny a terasy považované za spoločné časti bytového domu,  ktoré prislúchajú k danému bytu alebo nebytovému priestoru a z pohľadu užívania slúžia len danému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru.

 V  zmysle § 14b ods. 1 písm. m) zákona :

 “Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

  1. m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak.

V zmysle vyššie uvedeného máme za to, že pri zasklení lodžie dochádza k zmene vzhľadu domu a zásahu do spoločných častí domu, a preto je potrebné vopred požiadať o súhlas vlastníkov a rešpektovať postupy voči stavebnému úradu.