O nás

Vážení priatelia, správcovia a vlastníci bytov a NP, užívatelia nehnuteľností,

 

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou členstva v  Združení správcov a užívateľov nehnuteľností. Ak máte záujem o dianie v dome, tak sme tu pre Vás. Našou snahou je vždy poradiť našim členom tak, aby ste vedeli vyriešiť problémy, ktoré máte v bytovom dome. Naliehavé problémy v dome riešime osobnou alebo písomnou konzultáciou do 24 hodín, ostatné konzultácie do 3 dní.

 

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností existuje už niekoľko rokov a vzniklo za účelom poradenstva a pomoci pri zabezpečovaní, čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov bytov, NP v dome a užívateľov  nehnuteľností,  ale hlavne na pomoc a zjednotenie správcovských spoločností s cieľom poskytovania kvalitných služieb pri správe bytových domov.

 

Čo získate členstvom v Združení?

 • pre užívateľov bytov a ich správcov poradenstvo pri problémoch spojených s bývaním, pri členstve spoločenstva možnosť konzultácii zdarma pre každého vlastníka bytu a NP v dome
 • konzultácie so špecializovanými odborníkmi
 • možnosť zľavy na akreditované školenia pre správcov a predsedov SVB
 • predplatné odborného časopisu Správca bytových domov zadarmo
 • možnosť byť volený do orgánov združenia
 • možnosť zúčastniť sa na obhajobe záujmov a práv užívateľov BD a NP
 • možnosť zapojiť sa do pripravovaných zmien legislatívy
 • účasť na odborných podujatiach zameraných na správu domu
 • zľavnený účastnícky poplatok a možnosť riešenia Vašich problémov na konferencii Správa budov

 

Ako sa stať členom Združenia?

 • prihlásiť sa telefonicky: 0905 541 119,  0917 240 207, 055/ 67828 08
 • osobne v sídle Združenia
 • zaslaním prihlášky mailom na adresu: zsaun@zsaun.sk
 • listom (písomne) na hore uvedenú adresu Združenia
 • Ponúknite možnosť členstva aj svojím známym a priateľom v iných BD, stále sa rozrastajúca naša členská základňa je zárukou riešenia Vašich problémov formou legislatívnych zmien a stabilitou, resp. znížením nákladov na bývanie

 

Podmienky členstva  a  ročné členské nájdete  na: www.zsaun.sk

 

Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností, ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok pre výkon funkcie správcov. Združenie chce hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia. Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.

  

Tento cieľ bude Združenie napĺňať prostredníctvom nasledovných činností:

a) obhajoba záujmov a práv všetkých užívateľov bytových domov a nebytových priestorov bez ohľadu na ich formu správy

b) sprostredkovanie odborného poradenstva pre užívateľov nehnuteľností a správcov BDaNP

c) spolupráca s Európskou úniou a inými medzinárodnými organizáciami, pomoc pri implementácii predpisov a ustanovení EÚ v slovenskom právnom systéme

d) kontakt a spolupráca s vládnymi orgánmi, verejnou správou, mimovládnymi organizáciami, združeniami, médiami a inými subjektmi, ktorých sa problematika bývania a správcovstva bezprostredne dotýka, alebo ich ovplyvňuje

e) spolupráca pri tvorbe nových zákonov, pripomienkovanie v legislatívnom procese, pozmeňovacie návrhy existujúcich právnych noriem, zákonov a noviel a spolupráca pri navrhovaní nových právnych noriem, obzvlášť v oblasti návrhu zákona o bývaní

f) spolupráca s odbormi a tripartitou

g) vzdelávacia činnosť, organizovanie seminárov, prednášok, konferencií, kongresov, školení a kurzov pre členov i nečlenov Združenia

h) činnosť smerujúca k profesionalizácii činnosti správcov a zvyšovania ich kvalifikácie s cieľom legalizácie viazanej živnosti pre výkon funkcie správcu

i) vydavateľská a publikačná činnosť

j) zahraničné študijné a vzdelávacie pobyty a implementácia poznatkov z týchto ciest na pomery na Slovensku

k) reklamná, konzultačná a marketingová činnosť

l) tvorba odborných komisií, aktivity smerujúce ku komplexnej obnove bytových domov, revitalizácii, presadzovaniu najnovších technológií a postupov

m) organizovanie spoločenských podujatí, smerujúcich k upevňovaniu vzťahov medzi členmi i nečlenmi Združenia

n) účasť na domácich a zahraničných odborných podujatiach

o) účasť na riešení úloh výskumu a vývoja

  

Základnú organizačnú štruktúru tvoria orgány Združenia. Orgánmi Združenia sú:

 • Valné zhromaždenie,
 • Predsedníctvo Združenia,
 • Prezident Združenia,
 • Výkonný predseda Združenia
 • Tajomník Združenia
 • Komisie

 

  

 

Neviete ako na to?

Niečo nefunguje ako má?

Ak sa vám niečo nepozdáva alebo máte na stránke s niečim problém. Pošlite nam informáciu o probléme (bližšie popíšte čo sa stalo) a my ho okamžite odstránime. 

 

Kontaktujte nás!