Kontakt

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Školská 23, 040 11 Košice
tel.: +421 - 55 - 678 28 08
e-mail: zsaun@zsaun.sk
IČO: 42244439
DIČ: 2023353882
  

Prezident ZSaUN

Mgr. Eugen Kurimský
mobil: +421 - 905 541 119
e-mail: kurimsky@zsaun.sk

 

Riaditeľ sekretariátu ZSaUN:

Ing. Tatiana Cirbusová
mobil: +421 917 240 207
e-mail: zsaun@zsaun.sk

 

Predsedníctvo ZSaUN:

Mgr. Eugen Kurimský,
Mgr. Ivana Čalfová,
Ing. Vojtech Mozgay
Ing. Ondrej Potančok,
Ing. Pavel Puha

Prezident Združenia  § 13:
Mgr. Eugen Kurimský

Výkonný predseda Združenia §14:
Ing. Silvia Bačová

Tajomník Združenia  § 15:

Zdenka Jurčáková


Komisie § 16:


Kontrolná  komisia:
Ing. Tatiana Cirbusová,
Ing. Ľubica Bohovicová
JUDr. Eva Kolláriková Ing. PhD. , MBA


Poradný orgán pre:


Oblasť práva:

JUDr. Ing. Eva Kolláriková PhD., MBA,
Mgr. Hricík, JUDr. Lőrinczová,
JUDr. Zuzana Adamová Tomková

Oblasť ekonomiky:
Ing. Mária Šifrová

Programy pre správcov:
Ing. Štefan Toma,
Ing. Miroslav Šulek

Technické zariadenia:

František Beňo

Odborné konzultácie súvisiace s výkonom správy:

Zdenka Jurčáková,
Ing, Cirbusová,
Mgr. Kurimský,
Ing. Bačová,
Alžbeta Ivanová

Pre oblasť energetiky, tepla a s tým súvisiace zákony, vyhlášky:
Ing Štefan Tóth